ൽ സ്ഥാപിച്ചത്

+

പേറ്റന്റുകൾ

+

ജീവനക്കാർ

+

ഫാക്ടറി ഏരിയ

പ്രദർശനം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സിയർ (1)
സിയർ (2)
സിയർ (3)
സിയർ (4)
സിയർ (1)
സിയർ (2)
സിയർ (3)
സിയർ (5)
സിയർ (4)
സിയർ (5)

പ്രയോജനം

 • ഒറ്റത്തവണ സേവനം, ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ, ഉൽപ്പന്ന ലോഗോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ

  ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക

  ഒറ്റത്തവണ സേവനം, ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ, ഉൽപ്പന്ന ലോഗോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ
 • ഞങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുക്തിസഹവും മത്സരപരവുമാണ്.ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മത്സര വിലയിൽ പരമാവധി മൂല്യം ചേർക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിനും സമയബന്ധിതമായ സേവനത്തിനും ഞങ്ങൾ പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നില്ല.

  എല്ലാ സമയത്തും ന്യായമായ വില

  ഞങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം എല്ലായ്‌പ്പോഴും യുക്തിസഹവും മത്സരപരവുമാണ്.ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മത്സര വിലയിൽ പരമാവധി മൂല്യം ചേർക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിനും സമയബന്ധിതമായ സേവനത്തിനും ഞങ്ങൾ പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നില്ല.
 • വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ, ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർവേ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആർ & ഡി, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്റർപ്രൈസ്

  ആർ & ഡി

  വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ, ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർവേ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആർ & ഡി, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്റർപ്രൈസ്

ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ